logo

FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI
Statut Fundacji

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne i prawne wymienione w załączniku do Statutu, ustanowiona aktem notarialnym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie numer repertorium AI-11527/91 na czas nieograniczony.

§ 2.
Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów, ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.

 § 3.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 6.
1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
2. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy i wyróżniającym ją znakiem graficznym.

 

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.
Celami Fundacji są:
1. wspomaganie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych akademickich ośrodków kształcenia informatyków;
2. rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej;
3. kształcenie zawodowych kadr informatycznych;
4. popieranie informatyzacji, w szczególności rozwoju informatycznej bazy materialnej szkół, uczelni, przedsiębiorstw i innych placówek.

§ 8.
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
a. prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i naukowej;
b. prowadzenie i organizowanie kursów i konferencji;
c. fundowanie stypendiów, przyznawanie nagród i innych form pomocy oraz organizowanie staży krajowych i zagranicznych;
d. finansowanie badań naukowych i rozwojowych;
e. współpracę ze środowiskami oświaty, nauki, kultury, osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
f. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne przedsięwzięć, które mogą się przyczynić do osiągnięcia celów Fundacji.
2. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9.
1. Zarząd Fundacji może inicjować powstawanie oddziałów terenowych Fundacji.
2. Na utworzenie Oddziału terenowego Fundacji wymagana jest pisemna zgoda Rady Fundacji, która określa zasady funkcjonowania Oddziału i jego organów.
3. Oddziały terenowe Fundacji mogą zakładać własne rachunki oraz prowadzić własną księgowość.
4. Do czasu powołania Zarządu oddziału terenowego (wyodrębnienie się organizacyjno-finansowe) w jego imieniu i na jego rzecz działać będzie pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 10.
Na fundusz założycielski składa się wkład Fundatorów w kwocie 11 000 000 zł. (słownie: jedenaście milionów złotych).

§ 11.
Dochodami Fundacji są:
1. Subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy.
2. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych.
3. Wpływy z działalności gospodarczej.
4. Odsetki bankowe i dywidendy.
5. Inne źródła.

 

Rozdział IV Organa Fundacji

§ 12.
Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji. 2) Zarząd Fundacji. 3) Komitet Naukowy.

§ 13.
1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji. Pierwsza Rada Fundacji składa się z Fundatorów.
2. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
a. uchwalanie kierunków działalności Fundacji w każdym roku,
b. uchwalanie planów rzeczowych i finansowych Fundacji,
c. uchwalanie podziału dochodu Fundacji oraz sposobu pokrycia strat,
d. przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności,
e. dokonywanie oceny działalności Zarządu,
f. podejmowanie uchwał o rozszerzeniu grona Rady Fundacji,
g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
h. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Naukowej,
i. podjęcie uchwały o połączeniu z inną fundacją, a także warunkach tego połączenia,
j. zawieranie spółek handlowych i cywilnych.
3. Rada powołuje ze swego składu Przewodniczącego Rady Fundacji oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących na okres dwóch lat.
4. Fundator bierze udział w obradach osobiście lub przez wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.
5. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad                                                                                                                                    wybieranego na każdym posiedzeniu. Kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
a. powołania członka Rady Fundacji,
b. zmiany statutu Fundacji,
c. likwidacji Fundacji, w zw. z § 22 p. l i 2.
6. Czynności w imieniu Rady Fundacji wykonuje jej Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących.
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może zawiesić członka Rady w jego czynnościach na jego pisemny wniosek lub w przypadku okresowej niezdolności do wykonywaniaczynności statutowych na okres tej niezdolności.
8. Członek Rady Fundacji powołany do Zarządu zostaje zawieszony w prawach członka Rady Fundacji na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
9. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać na swoje miejsce osobę, która w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę przez Radę Fundacji przy powoływaniu nowego członka.
10. Fundator, który rezygnuje bądź z innych przyczyn przestaje być członkiem Rady Fundacji może wskazać na swojego następcę, który w jego miejsce staje się członkiem Rady Fundacji.

§ 14.
1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz na rok na wniosek:
a. Przewodniczącego Rady Fundacji,
b. Zarządu Fundacji,
c. pisemny co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
2. Obrady Rady Fundacji organizuje Przewodniczący Rady Fundacji z powiadomieniem zainteresowanych o porządku, terminie i miejscu obrad co najmniej na 14 dni przed terminem.
3. Prawidłowo zwołana Rada Fundacji jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Do udziału w obradach Rady Fundacji z głosem doradczym mogą być zapraszane osoby spoza Rady oraz przedstawiciele innych organizacji.

§ 15.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością wykonawczą Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz w tych sprawach.
2. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zgodnie ze statutem i zasadami ekonomicznego działania, z ustawą o fundacjach i przepisami wykonawczymi oraz w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a. podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwoju,
b. zarządzanie majątkiem Fundacji,
c. prowadzenie działalności Fundacji w ramach kierunków zatwierdzonych przez Radę Fundacji,
d. uchwalanie regulaminów: pracy Zarządu, zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, instrukcji finansowo-księgowej, działalności gospodarczej Fundacji i jej wyodrębnionych zakładów,
e. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych,
f. przedkładanie na żądanie Ministra Edukacji Narodowej lub Rady Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu, analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji,
g. reprezentowanie Fundacji w kraju i za granicą,
h. zawieranie umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

§ 16.
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, 2-3 Wiceprezesów i do 6 członków powoływanych przez Radę Fundacji, z możliwością wielokrotnego wyboru na kolejne kadencje.
2. Zarząd Fundacji jest wybierany na okres 2 lat z możliwością odwołania całego Zarządu lub poszczególnych jego członków w każdej chwili przez Radę Fundacji.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie, o którym mowa powyżej następuje w przypadku: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność do pracy w Zarządzie
c. niepełnienie funkcji członka Zarządu dłużej niż 3 miesiące lub pełnienie w sposób nienależyty,
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
5. Prezes Zarządu Fundacji i inni etatowi członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę na mocy wcześniejszej uchwały Rady Fundacji.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają przez swe podpisy dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
7. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Rady Fundacji i uchwał Zarządu, funkcję zarządzającego bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawującego nadzór nad wyodrębnionymi zakładami Fundacji pełni Prezes Zarządu.

§ 17.
1. Członkami Komitetu Naukowego mogą być osoby cieszące się ogólnie uznanym autorytetem naukowym i prestiżem.
2. Członków Komitetu Naukowego za ich zgodą powołuje Rada Fundacji.
3. Komitet Naukowy pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Rady Fundacji i Zarządu oraz podejmuje decyzje w sprawach:
a. przyznawania środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na wspomaganie akademickich ośrodków kształcenia informatyków,
b. udzielania stypendiów,
c. rozstrzygania konkursów informatycznych i przyznawanie nagród.

 

Rozdział V Zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

§ 18.
Fundacja realizuje swoje cele gospodarcze poprzez prowadzenie działalności gospodarczej:
1. usługowej w zakresie projektowania, tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania; prowadzenia reklamy i marketingu;
2. handlowej w zakresie handlu detalicznego i hurtowego: artykułami przemysłowymi, oprogramowaniem, dokumentacją techniczną, literaturą naukową i pomocniczą;
3. produkcyjnej w zakresie sprzętu elektronicznego i wyposażenia pomocnicznego.

§ 19.
Dla prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone środki pochodzące z majątku i dochodów Fundacji w wielkości określonej corocznie przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 20.
Działalność gospodarcza decyzją Rady Fundacji może być prowadzona:
1. przez wyodrębnione jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, przedstawicielstwa, biura, agencje, i inne placówki,
2. przez udział w spółkach, spółdzielniach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 21.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad przewidzianych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla osób zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.
3. Kierujący wyodrębnioną jednostką gospodarczą Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

 

Rozdział VI Likwidacja Fundacji

§ 22.
Fundacja może ulec likwidacji tylko w razie:
1. wyczerpania się środków finansowych i majątku,
2. braku obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych (na podstawie oceny sytuacji i uchwały Rady Fundacji),
3. jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

§ 23.
W razie likwidacji Fundacji pozostałe po niej środki majątkowe będą przekazane Uniwersytetowi Warszawskiemu w Warszawie z przeznaczeniem na rozwój Instytutu Informatyki tegoż Uniwersytetu.